16/07/2024

Stručni aktivi

RB AKTIVI RUKOVODIOCI
1. Aktiv I razreda Omerović Fahira
2. Aktiv II razreda Begić Ilma
3. Aktiv III razreda Džakmić Jasmina
4. Aktiv IV razreda Jahić Mirela
5. Aktiv V razreda Kadija Đenana
6. Aktiv bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti i bibliotekara Roka Elvira
7. Aktiv stranog jezika Nurikić Elvedina
8. Aktiv matematike, fizike, tehničkog odgoja i informatike Halilović Nedžad
9. Aktiv historije, geografije i vjeronauke Kahvedžić Edina
10. Aktiv biologije, hemije i kulture življenja Kulovac Amira
11. Aktiv muzičke/glazbene kulture, likovne kulture, tjelesnog i zdravstvenog odgoja Taindžić Midhat