Stručni aktivi

STRUČNI AKTIVI I RUKOVODIOCI

 

 

RB AKTIVI RUKOVODIOCI
1. Aktiv I razreda Šahmanija Enisa

 

2. Aktiv II razreda Hodžić Aida

 

3. Aktiv III razreda Neretljak Šejla

 

4. Aktiv IV razreda Kardaš Azra

 

5. Aktiv V razreda Kadija Đenana

 

6. Aktiv bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti i bibliotekara Šećerović Jasmina
7. Aktiv stranog jezika Bešlija Merima

 

8. Aktiv matematike, fizike, tehničkog odgoja i informatike Papić Fatmir
9. Aktiv historije, geografije i vjeronauke Salihagić Dževad

 

10. Aktiv biologije, hemije i kulture življenja Alikadić Hasnija

 

11. Aktiv muzičke/glazbene kulture, likovne kulture, tjelesnog i zdravstvenog odgoja Taindžić Midhat