Stručni aktivi

RB AKTIVI RUKOVODIOCI
1. Aktiv I razreda Kardaš Azra
2. Aktiv II razreda Sirčić Vildana
3. Aktiv III razreda Šahmanija Enisa
4. Aktiv IV razreda Malkić Aida
5. Aktiv V razreda Džaka-Okanović
Samija
6. Aktiv bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti i bibliotekara Druškić Amira
7. Aktiv stranog jezika Čehić Lejla
8. Aktiv matematike, fizike, tehničkog odgoja i informatike Omerović Emir
9. Aktiv historije, geografije i vjeronauke Salihagić Dževad
10. Aktiv biologije, hemije i kulture življenja Djedović Emina
11. Aktiv muzičke/glazbene kulture, likovne kulture, tjelesnog i zdravstvenog odgoja Taindžić Midhat