Stručni aktivi

 

RB AKTIVI RUKOVODIOCI
1. Aktiv I razreda Hodžić Aida
2. Aktiv II razreda Zeković Umihana
3. Aktiv III razreda Nazifović Fikreta
4. Aktiv IV razreda Turšić Izet
5. Aktiv V razreda Mehmedoski Samira
6. Aktiv bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti i bibliotekara Šećerović Jasmina
7. Aktiv stranih jezika Bektaš Halida
8. Aktiv matematike, fizike, tehničkog odgoja i informatike Papić Fatmir
9. Aktiv historije, geografije i vjeronauke Redžepagić Nevzeta
10. Aktiv biologije, hemije i kulture življenja Alikadić Hasnija
11. Aktiv muzičke/glazbene kulture, likovne kulture, tjelesnog i zdravstvenog odgoja Taindžić Midhat