21/04/2024

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor je organ upravljanje škole i broji pet članova (1 predstavnik kojeg imenuje Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, 1 predstavnik iz reda roditelja, 1 predstavnik općine i 2 predstavnika iz reda uposlenika škole.
Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.

Nadležnosti Školskog odbora škole su:

⚉ Donošenje pravila škole
⚉ Imenovanje i razrješavanje direktora
⚉ Vršenje izbora pomoćnika direktora
⚉ Objavljivanje konkursa za izbor nastavnika i stručnih saradnika, te imenoanje komisije za izbor uposlenika škole
⚉ Odlučivanje o žalbama po konkursu i prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika za daljnji odgojno-obrazovni proces
⚉ Usvajanje Godišnji program rada škole
⚉ Donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnji obračuna
⚉ Usmjeravanje, kontroliranje i ocjenjivanje rada direktora
⚉ Praćenje uspjeha učenika i preduzimanje mjere za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada
⚉ Donošenje svog programa rada, a Izvještaj o svom radu podnosi Ministarstvu
⚉ Obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom i pravilima škole


Članovi Školskog odbora naše škole su:
1. Emina Alić, predstavnik Ministarstva – presjednica Školskog odbora
2. Jasmina Fazlić, predstavnica roditelja – član Školskog odbora
3. Elvira Roka, predstavnica radnika – član Školskog odbora
4. Đejna Sarač, predstavnica Općine Vogošća – član Školskog odbora


DOKUMENTI – ŠKOLSKI ODBOR:

Odluka o usvajanju GPRŠ-a