16/07/2024

VIJEĆE UČENIKA

Vijeće učenika je izabrano tijelo u školi koga čine po jedan učenik iz svakog odjeljenja (osim učenika I razreda). Bira se na početku svake školske godine sa ciljem zastupanja učeničkih prava. Kada se formira, članovi Vijeća učenika biraju presjednika, zamjenika i zapisničara.

Funkcija Vijeća učenika je:

◙ zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
◙ promoviranje intersa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola,
◙ podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole kroz raznovrsne vidove nastave u školi,
◙ prezentiranje stavova učenika/učenica Nastavničkom vijeću,
◙ organizovanje aktivnosti kroz radionice koje su edukativnog i preventivnog karaktera,
◙ pokretanje raznih humanitarnih, volonterskih akcija u cilju zaštite, pomoći i pružanja podrške djeci bez roditeljskog staranja, bolesnoj djeci, kao i djeci koja su u stanju socijalne potrebe,
◙ organizovanje aktivnosti koje su zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera, u cilju promocije javne i kulturne djelatnosti škole,
◙ izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
◙ informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom i
◙ saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

U tabeli ispod možete pogledati članove Vijeća za školsku 2023/2024. godinu.

Razred Odjeljenje Predstavnik odjeljenja
II 1 Nela Kovačević
II 2 Tajma Vejzović
II 3 Imran Čusto
II 4 Davud Krajišnik
III 1 Amra Brčić
III 2 Zeid Uvalić
III 3 Emin Čavčić
III 4 Nedžla Osmanović
IV 1 Kalajdžija Hamza
IV 2 Ruhotina Asja Nur
IV 3 Kopić Elma
IV 4 Kožljak Berina
IV 5 Hrnjičević Davud
V 1 Curić Muhamed
V 2 Jahić Anida
V 3 Husić Alina
V 4 Selimović Harun
V 5 Čutura Hatidža
VI 1 Muratović Anda
VI 2 Sulejmani Aiša
VI 3 Islamović Anela
VI 4 Ćano Melisa
VII 1 Hurić Iman
VII 2 Rahman Nađa
VII 3 Hadrović Ilma
VII 4 Merdan Iman
VIII 1 Guhdija Nejla
VIII 2 Hota Ibrahim
VIII 3 Alić Said
VIII 4 Hajro Amina
IX 1 Hadžić Lejla
IX 2 Nuhanović Haris
IX 3 Džido Dalia
IX 4 Akšamija Sara