Eksterna matura

Rezultati eksterne mature

OBAVJEŠTENJE
za učenike IX razreda

Poštovani učenici,

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže prema sljedećem rasporedu:

Datum polaganja:

19.06.2017.godine
– Engleski jezik 10,00 sati

20.06. 2017. godine
– Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost 10,00 sati
– Matematika 12,00 sati

Upustvo za učenike:

– Ispit počinje u tačno određeno vrijeme;
– Učenici su dužni da u školu dođu pola sata prije početka ispita;
– Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima;
– Učenik je dužan da na ispitu postupa po upustvima dežurnih nastavnika. U slučaju da učenik ne poštuje upustva data od strane dežurnog nastavnika biće udaljen sa ispita;
– Kada učenik završi sa izradom testa treba da pozove dežurnog nastavnika podizanjem ruke i nakon predaje testa napustiti prostor tako da ne remeti rad drugih učenika;
– Eksterna matura se polaže dva dana, a dužina trajanja svakog ispita je 60 minuta. Učenik može napustiti ispitnu prostoriju tek nakon 45 minuta trajanja ispita, uz dozvolu dežurnog nastavnika.

Vogošća, 12.06.2017. godine
Direktorica:
Sabiha Salčin, prof

 

IZMJENE O POLAGANJU EKSTERNE MATURE