Broj učenika

Razred Odjeljenje Muških Ženskih Svega Razrednik

 

I 1 16 14 30 Omerović Fahira
I 2 15 15 30 Mehmedvoski Samira
I 3 15 15 30 Šahmanija Enisa
I 4 16 14 30 Kulo Paša
I 4 62 58 120

 

 
II 1 16 13

 

29 Malkić Aida
II 2 16

 

15 31 Hamza-Delić Amela
II 3 15

 

14 29 Hodžić Aida
II 4 14

 

16 30 Džakmić Jasmina
II 4 60

 

59 119  
III 1 14 7 21

 

Džaka Okanović Samija
III 2 19 10 29

 

Šahmanija Hanka
III 3 17 11 28

 

Zeković Umihana
III 4 18 12 30

 

Duraković Sanja
III 4 68 40 108

 

 
IV 1 15 13 28

 

Kardaš Azra
IV 2 15 15 30

 

Nazifović Fikreta
IV 3 18 12 30

 

Sarajlić Nezira
IV 4 15 15 30

 

Sirčić Vildana
IV 4 63 55 118  
V 1 18

 

10 28 Kadija Đenana
V 2 15

 

14 29 Kahvedžić Edina
V 3 17

 

13 30 Turšić Izet
V 4 17

 

12 29 Bjelica Zlata
V 4 67 49 116  
VI 1 13 16 29 Botić Adisa
VI 2 12

 

14 26 Djedović Emina
VI 3 15

 

10 25 Bektaš Halida
VI 4 15

 

12 27 Nurkić Sanela
VI 4 55 52 107  
VII 1 13

 

12 25 Gegić Esad
VII 2 11

 

12 23 Papić Fatmir
VII 3 14

 

10 24 Redžepagić Nevzeta
VII 4 8

 

12 20 Bešlija Merima
VII 4 46 46 92  
VIII 1 12

 

9 21 Hodžić Amar
VIII 2  

16

 

7 23 Macić Aida
VIII 3 12 13 25 Taindžić Midhat
VIII 4 12 11 23 Hadžić Emin
VIII 4 52 40 92  
IX 1 17 8 25 Čehić Lejla
IX 2 17 10 27 Peci Ismir
IX 3 13 10 23 Halilović Nedžad
IX 4 11 10 21 Briga Dijana
IX 4 58 38 96  
Od I do IX 36 531 437 968